Improving opportunities

Zwiększanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dla społeczności zmarginalizowanych

Wybór języka

EN PL CZ TR

Ustawienia dla niedowidzących

 K 
A  A  A

Partnerzy

www.trabzon.meb.gov.tr www.clarevec.ie www.sttc.ie www.educa-jbc.cz http://portal.mpsv.cz/sz/local/jn_info www.dwup.pl

Treść

Partnerzy

1. Urząd Pracy w  Jabloncu nad Nisou.

Urząd Pracy w Jabloncu nad Nisou jest jednostką budżetową odpowiedzialną za zatrudnienie. W instytucji działającej w regionie Jablonca nad Nisou pracuje 70 osób. Urząd Pracy zajmuje się nie tylko pośrednictwem pracy dla osób ubiegających się o pracę, ale jest również odpowiedzialny za doskonalenie świadczonych usług, takich jak poradnictwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne. Urząd Pracy ściśle współpracuje z pracodawcami na rynku pracy w celu stworzenia nowych miejsc pracy przy wsparciu różnych dotacji państwowych oraz funduszy z Unii Europejskiej. Głównym zadaniem Urzędu Pracy jest osiągnięcie, w miarę możliwości, pełnego i wydajnego poziomu zatrudnienia w regionie Jablonca nad Nisou. Zadanie to jest realizowane przede wszystkim dzięki aktywnemu promowaniu zatrudnienia na czeskim oraz europejskim rynku pracy np. poprzez działania takie jak świadczenie usług poradnictwa zawodowego, wsparcie dla bezrobotnych, pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia i szkoleń, udzielanie informacji na temat miejsc pracy i programów praktyk zawodowych, kontakt z Europejskimi Służbami ds. Zatrudnienia (EURES), przekwalifikowanie, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wspieranie procesu tworzenie nowych miejsc pracy, realizacja projektów unijnych, przyznawanie zasiłków socjalnych, usługi medycyny pracy itp.

Dane kontaktowe

2. EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.

EDUCA – vzdělávací centrum to mała prywatna szkoła zajmująca się kształceniem ustawicznym dorosłych. Educa przygotowuje i organizuje szkolenia dotyczące różnych umiejętności np. kursy językowe, komputerowe, księgowości i podatków, umiejętności miękkich itp.

Jednym z głównych działań szkoły jest przygotowywanie i  prowadzenie różnych kursów językowych i szkoleń oraz świadczenie usług tłumaczeniowych i doradczych. Centrum  stosuje nowoczesne, komunikacyjne metody uczenia się. Educa ma doświadczenie w stosowaniu Europejskiego Portfolio Językowego i jego metod nauczania/uczenia się, metod oceny i samooceny, elastycznego nauczania/uczenia się oraz innych metod, takich jak sugestopedia czy nauczanie zintegrowane.  Educa posiada certyfikat czeskiego Ministerstwa Edukacji, prowadzi akredytowane kursy dla nauczycieli oraz kursy przekwalifikowujące i ma prawo nadawania ogólnokrajowych certyfikatów przekwalifikowania w zakresie następujących kursów: podstawowa obsługa komputera, obsługa komputera, księgowość, rachunkowość podatkowa oraz wiele innych kursów np. kursy dla absolwentów szkół podstawowych i średnich, kursy praktyczne i oparte na pracy z komputerem, z lub bez modułu języka angielskiego. Uczestniczyliśmy również w licznych projektach i mamy duże doświadczenie w nauczaniu języka czeskiego dla imigrantów i osób ubiegających się o azyl.

W naszych kursach uczestniczą osoby reprezentujące różne grupy wiekowe i zawodowe: są to zarówno uczniowie szkół średnich, jak i osoby starsze, profesjonaliści i osoby bezrobotne.

Educa jest przygotowana, by otrzymać certyfikat jakości ISO i bardzo interesuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem jakością.

Centrum ma doświadczenie w projektach na skalę krajową i międzynarodową. Pracownicy i nauczyciele uczestniczyli w wielu projektach w ramach programów Socrates, Grundtvig oraz w projektach wyjazdowych Leonardo i Lingua.

Educa jest członkiem Czeskiej Izby Handlowej, Czeskiego Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Dorosłych oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego Republiki Czeskiej.

Dane kontaktowe

3. Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres – Krajowa Jednostka Koordynacyjna Centrów Szkoleniowych dla starszych przedstawicieli grupy etnicznej Travellers).

Krajowa Jednostka Koordynacyjna jest częścią irlandzkiego Komitetu Edukacji Zawodowej (VEC) okręgu Clare. Koordynator krajowy jest zatrudniany przez Wydział Edukacji i Nauki i jego celem jest monitorowanie rozwoju sieci Centrów Szkoleniowych dla starszych przedstawicieli grupy etnicznej Travellers (STTC), które są finansowane bezpośrednio przez ten Wydział. Koordynator Krajowy ma siedzibę w Krajowej Jednostce Koordynacyjnej. Jego zadaniem jest zapewnianie ogólnego wsparcia i pomocy dla sieci centrów STTC. Wspólnie z komitetem VEC okręgu Clare, Krajowa Jednostka Koordynacyjna wyznacza kierunek działań sieci STTC. Sieć STTC oferuje programy edukacyjne i szkoleniowe dla dorosłych członków społeczności Travellers w odseparowanym środowisku edukacyjnym. Przewiduje się, że w ramach projektu omawiany będzie problem braku obecności członków grupy etnicznej Travellers na rynku pracy. Dzięki swojej roli w ramach sieci STTC,  koordynator krajowy bezpośrednio styka się z barierami napotykanymi przez grupę Travellers w związku z dostępem do rynku pracy. Kwestia niskiego poziomu zatrudnienia członków tej społeczności będzie jednym z tematów omawianych podczas seminariów/konferencji partnerskich.

 Dane kontaktowe

4. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną administracji samorządowej. Rola DWUP obejmuje:

1) opracowywanie analiz rynku pracy i identyfikowanie przyszłych szans zatrudnienia,                            
2) realizację zadań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

3) realizację zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między krajami członkowskimi UE, w tym świadczenie usług EURES,

4) organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz ich rozwijanie na terenie województwa dolnośląskiego,

5) opracowywanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej na terenie województwa,

6) koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego dla długotrwale bezrobotnych,

7) współpracę pomiędzy instytucjami oświatowymi a specyficznymi potrzebami zatrudnienia na rynku pracy.

Struktura organizacyjna DWUP obejmuje między innymi cztery wyspecjalizowane placówki, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które znajdują się w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Centra te pracują z różnymi grupami klientów, w tym z osobami określonymi w projekcie jako grupa docelowa: członkami społeczności marginalizowanych, którzy mają utrudniony dostęp do zatrudnienia na rynku pracy, niski udział w systemie edukacji i programach szkoleniowych oraz u których zidentyfikowano trudności w uczeniu się. W ramach projektu urząd nawiązuje kontakty z organizacjami rynku pracy oraz umożliwia dostęp do danych naukowych, w tym danych dotyczących tendencji związanych z rynkiem pracy w Polsce.   

Dane kontaktowe

5. Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon.

Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon jest rządową jednostką administracji publicznej. W naszej prowincji 37,880 uczniów kształci się w zawodowych szkołach średnich; 5 Zawodowych Centrów Edukacyjnych i 13 publicznych centrów edukacyjnych kształci w sumie 17,516 uczniów. 72,96%  uczniów Zawodowych Centrów Edukacyjnych i Średnich Szkół Zawodowych (12,779) pochodzi z obszarów wiejskich, z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Większość uczniów pochodzi z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, jako że bezrobocie jest głównym problemem naszego regionu. Ponadto, wielu naszych uczniów wywodzi się ze środowisk problematycznych, z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i w związku z tym nie są doceniani przez społeczeństwo. Planujemy pracę przede wszystkim z praktykantami, pracownikami umysłowymi oraz rzemieślnikami, ponieważ stanowią oni dużą grupę osób marginalizowanych. Celem naszych działań w tej grupie jest zminimalizowanie okresu długotrwałego bezrobocia dla osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy poprzez pomoc firm oferujących praktyki. Współpracujemy z naszym Centrum Edukacji Zawodowej w ramach projektu LDV o nazwie „Innovative Learning Tools in Vocational Education” (www.inletvedu.eu).  Jako Dyrektoriat Edukacji Narodowej Prowincji Trabzon, chcielibyśmy stworzyć w naszym regionie Krajowe Centralne Biuro Firm oferujących praktyki, w związku z czym nawiązaliśmy kontakt z siecią Europe Practice Enterprises Network (www.europen.info).

Dane kontaktowe

 

Formularz kontaktowy

Wprowadź kod
 

Wszystkie pola są wymagane
Ilość odwiedzin: 830879

Współpraca

Współpraca:  CZ IR PL TR
Wykonanie: Marek Domrzał
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska
ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.